‘Apothekers zien de noodzaak van een specialistische functie’

Om te laten zien wat de toegevoegde waarde kan zijn van een kaderapotheker, hield het Jan van Es Instituut workshops voor apothekers. Marc Bruijnzeels, directeur van het Jan van Es Instituut, vertelt: “Een kaderapotheker is een inhoudelijk deskundige gesprekspartner voor stakeholders en andere zorgverleners in de eerste lijn.”

Een hogere levensverwachting van mensen, toenemende vergrijzing, meer chronisch zieken, nieuwe geneesmiddelen en behandelingen. Zo zijn er meer trends en ontwikkelingen te noemen die allemaal gevolgen hebben voor de zorg en de organisatie ervan. Zorg die meer en meer verschuift van de tweede lijn naar de eerste lijn.

Dat roept vragen op over de toekomstbestendigheid van die eerstelijnszorg. Vragen waarover bijvoorbeeld het Jan van Es Instituut zich buigt (zie kader). In hun visie moet de eerstelijnszorg anno 2020 zich richten op regionale samenwerking tussen specialisten. 

Regionaal aanspreekpunt

Marc Bruijnzeels, directeur van het Jan van Es Instituut, legt uit wat dit specifiek voor apothekers betekent: “Dat er steeds meer behoefte ontstaat aan apothekers met een bijzondere inhoudelijke deskundigheid die zich in de regio strategisch kunnen positioneren. Vandaar dat wij de mogelijkheden onderzoeken voor het opzetten van een kaderopleiding voor apothekers.”

Om semantische onduidelijkheid weg te nemen, een kaderapotheker is een openbaar apotheker met bijzondere kennis en expertise op een bepaald zorggebied. Deze kaderapotheker vormt het regionale aanspreekpunt voor stakeholders (zoals huisartsen, zorgverzekeraars en farmaceuten) en voor zijn eigen achterban. Bruijnzeels: “Het is met nadruk een functie die voortbouwt op de competenties van openbaar apotheker. Geen apart, wettelijk specialisme dus, maar een functie ‘on top of’ het specialisme van openbaar apotheker.”

Workshops voor apothekers

Enerzijds om de behoefte aan zo’n kaderopleiding te peilen, anderzijds om de mogelijke rol van een kaderapotheker toe te lichten, heeft het Jan van Es Instituut van november 2019 tot en met januari 2020 5 drukbezochte workshops gehouden voor apothekers. Marc Bruijnzeels gaf de workshops in Den Haag, Zwolle, Eindhoven, Arnhem en Amsterdam, samen met zijn collega Dite Husselman. “Het enthousiasme voor een kaderopleiding bleek groot,” stelt Bruijnzeels, “hoewel echt niet iedere apotheker vond dat een rol als kaderapotheker bij hem of haar past, zag iedereen wel de noodzaak.”

Voor Bruijnzeels was het vooral cruciaal om duidelijk te maken wat de functie van kaderapotheker precies behelst. “Het nut van zorginhoudelijke doorontwikkeling snapt iedereen wel. Het belang van een apotheker met specifieke kennis en expertise op het gebied van bijvoorbeeld de GGZ of diabetes wordt door iedereen onderkend. Deze kan immers andere apothekers ondersteunen bij inhoudelijke vragen. Maar het ging mij er ook om het belang duidelijk te maken van de strategische positionering in de regio. Een kaderapotheker is een stevige gesprekspartner voor andere zorgverleners in de eerste lijn. Die vanuit inhoudelijke deskundigheid gesprekken voert met verzekeraars en farmaceuten en zodoende de hele beroepsgroep dient.”

Kaderopleiding

Een mogelijke next step is het ontwikkelen van een kaderopleiding. Dat staat overigens nog in de kinderschoenen. “Veel apothekers zijn overtuigd van het feit dat een kaderapotheker de zichtbaarheid van de openbaar apotheker binnen de eerste lijn kan vergroten. Voor hoe je dat precies doet, hoe je die strategische positionering bewerkstelligt, is uiteraard meer nodig. Hoe ga je bijvoorbeeld om met weerstand? Hoe werkt beïnvloeding? Dat soort vragen kunnen tijdens zo’n opleiding worden beantwoord. Graag zetten we concrete vervolgstappen met belangstellenden”, besluit Bruijnzeels.

Klant: KNMP
Doelgroep: lezers van Pharmaceutisch Weekblad
Publicatiedatum: 12 juni 2020